Hapësire reklamuese

Aktualitet

Arsimtarë, shkencëtarë dhe sportistë, ZBARDHEN kriteret për të huajt që mund të përfitojnë nënshtetësi shqiptare

Shkruar nga Newsbomb
Arsimtarë, shkencëtarë dhe sportistë, ZBARDHEN kriteret

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuç i ditën e sotme njoftoi se të huajt që kanë kontribute të veçanta në vendin tonë mund të përfitojnë nënshtetësi shqiptare.

Shtetasit e huaj me kontribute të spikatura në fushën e arsimit, të shkencës dhe sportit do të marrin shtetësinë shqiptare.

Gjithashtu janë zbardhur edhe kriteret që duhet të ketë një shtetas i huaj për ta përfituar nënshtetësinë.

KRITERET PËR APLIKIM

a) Ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;

b) Ka zotësi për të vepruar;

c) Nuk ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në shtetin e origjinës, në Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë shtet të tretë për vepra penale, për të cilat ligji shqiptar parashikon dënime me jo më pak se 3 (tre) vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm në ato raste kur vërtetohet se dënimi është dhënë për motive politike;

ç) Nuk përbën kërcënim për sigurinë kombëtare dhe rendin publik të Republikës së Shqipërisë;

d) Nuk figuron i regjistruar si person me rekorde kriminale në listat e organizatave ndërkombëtare partnere të sigurisë;

dh) Deklaron se do të banojë në territorin e Republikës së Shqipërisë për një periudhë prej të paktën 3 (tre) muajsh gjatë 5 (pesë) vjetëve nga aprovimi i kërkesës;

e) Disponon të ardhura dhe burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për jetesën në Republikën e Shqipërisë;

ë) Provon kontributin e veçantë në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit, si dhe arritjet e veçanta të tij pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, shkencën dhe sportin;

f) Dëshmon arritjen e rezultateve të larta ndërkombëtare në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit, sipas disiplinës përkatëse që përfaqëson pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, sportin dhe shkencën;

g) Nuk është subjekt i masave shtrënguese ndërkombëtare, të pranuara nga Republika e Shqipërisë.

PËRKUFIZIME

a) “Program i veçantë i shtetësisë në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit”, tërësia e dispozitave normative, e kritereve teknike mbi bazën e të cilave një kontribut i një shtetasi të huaj në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit do të vlerësohet si kontribut me interes kombëtar për shtetin shqiptar dhe me anë të të cilit mund të fitohet shtetësia shqiptare;

b) “Kontribut me interes në fushën e arsimit”, rezultatet e dallueshme, të matshme dhe të konfirmuara nga autoriteti kompetent i vendit përkatës apo ndërkombëtar për rezultatet në fushën e arsimit;

c) “Kontribut me interes në fushën e shkencës”, rezultatet e dallueshme, të matshme dhe të konfirmuara nga autoriteti kompetent i vendit përkatës apo ndërkombëtar për rezultatet në fushën e shkencës.

ç) “Kontribut me interes në fushën e sportit”, rezultatet e dallueshme, të matshme dhe të konfirmuara nga autoriteti kompetent i vendit përkatës apo ndërkombëtar për rezultatet në fushën e sportit;

d) “Kërkesë për fitimin e shtetësisë shqiptare”, kërkesa e paraqitur nga kërkuesi për fitimin e shtetësisë, vetë ose nëpërmjet një përfaqësuesi me prokurë;

dh) “Kërkues”, çdo shtetas i huaj, i cili plotëson kriteret e përcaktuara dhe aplikon për fitimin e shtetësisë shqiptare, sipas programeve të veçanta në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit;

e) “Vlerësim kontributi”, akti me anë të të cilit ministria përgjegjëse përcakton kontributin e kërkuesit në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit, për t’u bërë pjesë e programeve të veçanta të shtetësisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR FORMËN DHE PARAQITJEN E KËRKESËS PËR FITIMIN E SHTETËSISË SHQIPTARE

1. Kërkesa për fitimin e shtetësisë shqiptare bëhet në bazë të formularëve të kërkesës së miratuar nga Agjencia për Hartimin e Programeve të Veçanta të Shtetësisë (në vijim, AHPVSH).

2. Dokumentet shoqëruese duhet të jenë në gjuhën shqipe ose të përkthyera me vërtetim noteri.

3. Kërkesa për përfshirjen në programin e veçantë të shtetësisë paraqitet në AHPVSH, në formë elektronike ose nëpërmjet postës, nga vetë kërkuesi ose përfaqësuesi me prokurë.

4. Në çdo rast, kërkesat për fitimin e shtetësisë shqiptare të paraqitura prej përfaqësuesit me prokurë në emër të kërkuesit duhet të nënshkruhen nga vetë kërkuesi në emër të të cilit paraqitet kërkesa.

5. Në rast se rezulton që kërkesa për fitimin e shtetësisë nuk është nënshkruar nga vetë kërkuesi, kjo përbën shkak për mospranimin e saj.

6. Kërkesa për fitimin e shtetësisë shqiptare duhet të përmbajë:

a) emrin, atësinë, mbiemrin, datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin ose vendqëndrimin e kërkuesit;

b) tregimin e fakteve dhe të rrethanave, që mbështesin kërkimin për fitimin e shtetësisë.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR PARAQITJEN E KËRKESËS PËR SHTETËSI

1. Për të provuar plotësimin e kritereve, duhen këto dokumente:

a) Kërkesë individuale për fitimin e shtetësisë shqiptare drejtuar AHPVSH-së, nënshkruar personalisht nga kërkuesi, sipas formularit të miratuar të kërkesës;

b) Kopje e dokumentit të identifikimit;

c) Certifikatë personale e kërkuesit;

ç) Certifikatë familjare e kërkuesit;

d) 3 (tre) fotografi në format dokumenti, të cilat duhet të jenë bërë jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga data e aplikimit, të marrë në plan me sfond të bardhë, të fokusuar dukshëm e qartë. Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me shprehje neutrale dhe sytë të hapur e të dukshëm.

dh) Certifikata e gjendjes gjyqësore, e lëshuar sipas legjislacionit në fuqi, e marrë në vendin e origjinës, në vendin ku kërkuesi ka pasur qëndrim të ligjshëm për gjashtë muajt e fundit, në shtetet e treta, ku ka jetuar jo më pak se 6 (gjashtë) muaj, brenda 3 (tri) viteve të fundit;

e) Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare të mjaftueshme për jetesë, si: garanci bankare, vërtetime zyrtare të ardhurash (fotokopje e noterizuar);

ë) Deklaratë se do të banojë në territorin e Republikës së Shqipërisë për një periudhë për të paktën 3 (tre) muaj gjatë 5 (pesë) vjetëve nga aprovimi i kërkesës;

f) Dëshmi për arritje të shquara në fushën përkatëse, që kërkuesi sjell për shtetin shqiptar, vërtetuar nga autoritetet kompetente, shoqëruar me kopje të çmimeve, të vlerësimeve, të titujve të ndryshëm ose çdo dokument tjetër të lëshuar nga autoritetet kompetente të vendit përkatës dhe/ose ndërkombëtar;

g) Rekomandime për merita dhe arritje të veçanta në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit, sipas disiplinës përkatëse, si më poshtë vijon:

i. 1 (një) rekomandim nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe shkencën të vendit të origjinës;

ii. 1 (një) rekomandim nga një institucion përkatës në fushën e arsimit, shkencës dhe sportit të vendit të origjinës;

iii. 2 (dy) rekomandime nga personalitete të fushës së sportit, të vendit të origjinës dhe/ose të shtetit shqiptar, i spikatur në disiplinën përkatëse për të cilën individi kërkon të fitojë shtetësinë shqiptare.

gj) Deklaratë se informacionet e dhëna prej tij janë të vërteta dhe të sakta, sipas formularit të kërkesës së miratuar nga AHPVSH-ja;

h) Çdo dokument tjetër provues, që vërteton plotësimin e kritereve të parashikuara në kreun II, të këtij vendimi.

2. Dokumentacioni, që i bashkëlidhet kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare, duhet të jetë origjinal ose në kopje e njësuar me origjinalin për ato dokumente për të cilat është i pamundur lëshimi i dokumentit origjinal, për shkak të legjislacionit.

3. Dokumentet origjinale ose, sipas rastit, kopjet e njësuara të tyre, lëshuar nga organet shtetërore të vendit të origjinës së kërkuesit, duhet të shoqërohen nga vula apostile ose, sipas rastit, nga legalizimi i tyre, bërë nga organet kompetente, sipas legjislacionit në fuqi.

4. Dokumentacioni, bashkëlidhur kërkesës për shtetësi, duhet të jetë lëshuar brenda 6 (gjashtë) muajve të fundit, afat vlefshmërie ky i përllogaritur nga dita e regjistrimit të kërkesës pranë AHPVSH-së.

5. Kërkesat për shtetësi pranohen e përpunohen, me kusht që të jenë paraqitur sipas formës së kërkuar, të përmbajnë gjenealitetet dhe nënshkrimin e kërkuesit, si dhe të shoqërohen me dokumentet e nevojshme e mandatpagesën, sipas tarifave të miratuara.

Sondazh

Poll

Lexo gjithashtu

Hapësire reklamuese