Pronat, KLSH kallëzon në Prokurori 13 zyrtarë në Korçë dhe Gjirokastër, ndër to hartues projektesh dhe specialistë komisioni

Publikuar tek Ekonomi
Premte, 06 Janar 2017 15:55

KLSH ka kallëzuar në Prokuroi 13 zyrtarë të Korçës dhe Gjirokastrës.  I gjithë dëmi i shkaktuar shtetit nga shkelja në Gjirokastër përfshin vlerën e 5.2 milion lekëve.

GJIROKASTËR-KLSH Kallëzon në Prokurori 2 Hartues Projektesh, 1 Mbikëqyrës Punimesh, 1 Drejtues Teknik dhe 1 Administrator Shoqërie zbatuese, për investim pa projekt, preventivim jo real, si dhe për pagesë për punime të situacionuara por të pa kryera, në favorizim të subjektit zbatues, me dëm ekonomik në vlerën 4,5 milion lekë, në Këshillin e Qarkut Gjirokastër.

Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 1021/1 prot, datë 11.10.2016, ka përfunduar auditimin në Këshillin e Qarkut Gjirokastër, me objekt: “Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë financiare për periudhën 01.01.2013-30.06.2016”.

Me Vendimin nr. 164, datë 26.12.2016 të Kryetarit të KLSH-së, është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe për përmirësimin e gjendjes, me shkresë nr. 1021/8, datë 26.12.2016 i janë rekomanduar Këshillit të Qarkut Gjirokastër masa me karakter organizativ dhe shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën totale 5,2 milion lekë.

Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fuqi në fushën e projektimit dhe zbatimit të prokurimit publik, lidhur me hartimin e projektit dhe zbatimin e punimeve “Riparime në segmentin rrugor Progonat-Tepelenë, Fshati i Vjetër dhe Hosi Zallit”, dhe konkretisht:

Kanë preventivuar më shume në fondin limit vlerën 4,591,888 lekë pa t.v.sh; është përfituar tepër nga ana e zbatuesit të punimeve vlera 4,554,052 lekë pa t.v.sh me dëm ekonomik ndaj buxhetit; Projektet dhe preventivët nuk janë hartuar në bashkëpunim me inxhinierë gjeologë dhe janë kryer pa studim gjeologo-inxhinierik të rrëshqitjeve; Nuk kanë përcaktuar saktë volumet e nevojshme për tu gërmuar si dhe nuk kanë kryer sondazhe për saktësimin e planit të qëndrueshëm.

Mos kryerja e detyrimeve të mësipërme ka bërë që punimet të kryhen tre herë rishtazi, të mos japin garanci të mjaftueshme për qëndrueshmërinë e shpateve, shkarje të vazhdueshme dhe shembje të skarpateve, dhe investimi në vlerën prej 26,061,993 lekë, është përdorur pa efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet, në kundërshtim me nenet 4, 5, 7 dhe 12 të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” pikat 2, 3 dhe 9 të VKM nr. 514, datë 15.08.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, pikën 1 të UKM nr. 1, datë 16.06.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”.

KLSH, duke i konsideruar veprimet e kryera nga F.J. dhe G.M. në cilësinë e Hartuesit të Projekt-Preventivit të punimeve dhe A.P. në cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve, si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, neni 248 “Shpërdorimit të detyrës”, si dhe veprimet e kryera nga E.H. në cilësinë e Drejtuesit Teknik të shoqërisë zbatuese dhe E.Q. në cilësinë e Administratorit të shoqërisë zbatuese, si veprime të dënueshme sipas nenit 186 “Falsifikimit të dokumenteve”, 143 “Mashtrimit”,  si dhe nenit 25 “Kuptimi i Bashkëpunimit”, të Kodit Penal, me shkresën nr. 2021/11 datë 30.12.2016, ka bërë kallëzim pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër.

KORÇË-KLSH Kallëzon në Prokurori Drejtuesin dhe 7 Specialistë të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (Akteve të Marrjes së Tokës në Pronësi) në Prefekturën e Qarkut Korçë

Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit nr. 729/1 prot, datë 08.7.2016, ka përfunduar auditimin në Prefekturën e Qarkut Korçë me objekt: “Auditimi i zbatimit të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë për periudhën 01.07.2013-30.06.2016”.

Me Vendimin nr. 147, datë 19.12.2016 të Kryetarit të KLSH-së, është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe me shkresën nr. 729/7, datë 19.12.2016, me qëllim  përmirësimin e gjendjes i janë rekomanduar Prefekturës së Qarkut Korçë masa konkrete.

Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fuqi në fushën e vendimmarrjes të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KVVTP) dhe konkretisht:

Në 57 raste, nuk kanë bërë kalimin në pronësi të shtetit për tokat e përfituara në kundërshtim me ligjin nga persona fizikë dhe juridikë.

Në 57 raste, të kapërcimi të tagreve ligjore, duke marrë vendime mbi deklarimin e përfundimit të procedimit administrativ për shkak të pamundësive të zhvillimit të mëtejshëm të procedurës hetimore, edhe pse ligji nuk i njeh të drejtën e përfundimit të procedimit administrativ pa një vendimmarrje.

Në 37 raste, nuk kanë bërë kallëzimin penal në organet e drejtësisë, ndaj komisioneve të ndarjes së tokës, për sipërfaqen prej 8.4 ha, të cilët kanë tejkaluar kompetencat ligjore, duke ndarë tokë bujqësore më shumë se norma për frymë, në dëm të interesave të shtetit.

Në 37 raste, për dorëzimin në mënyrë fiktive të tokave të kaluara në pronësi të shtetit, pasi toka vazhdon të përdoret nga persona të cilët e kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.

Në 6 raste, për sipërfaqen prej 43.1 ha, për lejimin e poseduesve të titujve të pronësisë të gëzojnë të pacënuar tokën e përfituar në kundërshtim me ligjin edhe pse Këshilli i Qarkut Korçë ka konfirmuar se Aktet e Marrjes së Tokës në Pronësi  (AMTP) janë dhënë brenda vijave kufizuese të qytetit të Korçës, miratuar me vendim të KRRTRSH-së nr. 3, datë 04.02.1994, “Për përcaktimin e vijave kufizuese të qytetit të Korçës” pra nuk janë objekti i ligjit “Për tokën”.

Në 4 raste, për sipërfaqen prej 2200 m2 të lejimit të përfituesve të AMTP-ve të gëzojnë të pacënuar tokën e përfituar në kundërshtim me ligjin, kur toka rezulton në zërin kadastral “Tokë Truall”, “Mal” apo “Gjemb”, pra jo objekt i ligjit “Për tokën”.

Në 2 raste, nuk ka marrë vendim për kalimin në pronësi të shtetit të sipërfaqes së tokës prej 1050 m2, përfituar më tepër se përcaktimet  e ligjit “Për tokën”.

Në 2 raste, të lejimit të përfituesve të AMTP-ve të gëzojnë të pacënuar tokën e përfituar në kundërshtim me ligjin, kur toka rezulton në zërin kadastral “Tokë e Pa Frytshme”, pra jo objekt i ligjit “Për tokën”.

KLSH, duke i konsideruar veprimet e kryera nga S.K. me detyrë Drejtues i KVVTP; H.G. E.R. O.G. J.D. L.S. E.Ç. G.H, me detyrë Specialistë të KVVTP, në shkelje të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” dhe VKM nr. 224, datë 19.02.2009 “Për procedurat e krijimit të Akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi, si pasojë e  korrigjimeve të kryera nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë”, dhe si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i RSH”, me shkresën nr. 729/8 datë 19.12.2016, ka bërë kallëzim pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Korçë, për konsumimin e elementëve të figurës së veprave penale të “Shpërdorimit të detyrës” parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Modifikuar më Premte, 06 Janar 2017 16:10

Ora

Barometri i DitësShtypi i Dites

Sondazh

Kërkesa e PS-LSI për shtyrjen e afateve të regjistrimit në KQZ

Analiza & Komente

“Koalicioni PS-PD, si zgjidhje afatgjatë për vendin”

Gazetari dhe analisti Mentor Nazarko, në një shkrim të ...

Ministritë dhe loja me cingla

Nga Dr. Sorina Koti, koordinatore, Partia Demokratike Ministritë...

4 ditët pa gjumë të Armando Dukës dhe mijëra kilometra brenda 2 muajve

Nga Anila Basha Armand Duka u mendua jo shumë gjatë, në...

Nën çadër dhe jashtë saj

Nga Elton Derjaj Në një kohë kur agjenda e vendit &eum...

Na duhen profesionistë zotërinj, jo vetëm nizamë për në front

Nga Shpëtim Nazarko Kisha dhënë diku një intervis...

Diana nuk është vetëm

Nga Luljeta Progni ...

Pse talentet e sportit përfundojnë në grevë urie?!

Nga Orest ÇIPA   Papritur, njësoj sikur “shkr...

Vetingun apo zgjedhjet?

Nga Artan Fuga ...

"Veliera shkel të ardhmen, lashtësinë dhe ligjet"

Nga Gjergj Bojaxhi (Anëtar i Forumit të Trashëgimis&eum...

Përballë Sali Berishës!

Nga Arbana Xharra- Kryeredaktore e gazetës “Zëri&rdquo...

Dossier

Presidenti i 42-të i SHBA, Bill Clinton mbush sot 70 vjeç

William Jefferson Clinton ose siç njihet ndryshe Bill Clinton &...

Hasan Prishtinën nuk e vrau Ibrahim Çelo

Nga Arben LLALLA Po mbushen 83 vite nga 13 gushti i vitit 1933, ku n&...

Parku i Lurës: Shpresa ka formën e fidanit të pishës

500 fidanë iu shtuan parkut që e ka humbur lavdinë e di...

Lazarati e gjen të vështirë jetën pa drogën

Fatjona Mejdini - BIRN Rreth dy vite pasi policia zbarkoi në fsh...

Gratë nga Kosova në krye të kampeve të ISIS-it (Foto)

Kosova ka qenë një nga vendet më proamerikane të E...

Kontaktet Tona

Address: Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Tel: + 355 69 92 22201

Mob 2: +355 69 92 22202

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.newsbomb.al